ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULATIEVERZEKERING

De Vlaamse Vaarschool is een inherente afdeling van de rechtspersoonlijkheid Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort vzw: Watersportlaan 11, 8620 Nieuwpoort. BTW: BE 0431.735.122, RPR Veurne.

1. ALGEMENE UITSLUITINGEN
Tenzij specifiek vermeld in de waarborg als zijnde verzekerd, is de Vlaamse Vaarschool niet gehouden tussen te komen in geval van:
a. opzettelijke daden van verzekerde,
b, zelfmoord van verzekerde,
c. overmatig gebruik van alcohol, of gebruik van geneesmiddelen of verdovende middelen niet door een geneesheer voorgeschreven,
d, natuurrampen zoals lawines, het vallen van stenen, rotsverschuivingen, terreinverschuiving, aardbeving, druk van sneeuwmassa's, hagel, hoog water, bosbrand, overstroming, storm, orkaan en alle andere weersomstandigheden;
e, gevolgen van nucleaire of atomische ongevallen of stralingen, oorlog, staking of oproer alsook burgeroorlog of gewelddaden met Collectieve drijfveer, tenzij verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk verband is met de schadeverwekkende gebeurtenis,
f, indirecte kosten.

A. ANNULERINGSVERZEKERING
1. DEFINITIES
a) Cursuscontract: iedere inschrijving voor een cursus bij de Vlaamse Vaarschool waarvoor een inschrijfbevestiging met annulatieverzekering werd verstuurd. Deze komt tot stand door het vervolledigen van het online inschrijfformulier op de website en waarbij de optie annulatieverzekering wordt aangeduid.
b) startdatum: de aanvangsdatum van de cursus vermeld in het cursuscontract,
 
c) Inschrijvingsdatum: de datum op dewelke de gereserveerde prestaties geboekt werden.
d) Reisgezel: de unieke persoon of het unieke koppel, inbegrepen de familieleden die onder hetzelfde dak wonen, met wie de verzekerde of het verzekerde koppel besloten tezamen een cursus te ondernemen.
 
e) Levensgezel: de persoon met wie de verzekerde een feitelijke of wettelijke levensgemeenschap vormt en die met hem duurzaam op dezelfde verblijfplaats samenleeft.
f) Ziekte: aantasting van de gezondheid, vastgesteld vóór de startdatum en welke het afgesloten cursuscontract, medisch gezien, onmogelijk maakt. .
 
g) Ongeval: aantasting van de lichamelijke gaafheid door een externe oorzaak, vastgesteld, vóór de startdatum, door een erkend geneesheer en welke het afgesloten cursuscontract medisch gezien onmogelijk maakt.

2. VERZEKERD BEDRAG
De annuleringsverzekering dekt maximaal de totale kostprijs van de cursus vermeld in de inschrijvingsbevestiging verminderd met de kosten van de annulatieverzekering zelf.

3. WAARBORG
De waarborg heeft als voorwerp de vergoeding van de cursusgelden welke volgens de toepassing van de voorwaarden van het cursuscontract ten laste vallen van de verzekerde in geval van annulering of wijziging wegens één van de hierna volgende redenen:
a. ziekte, ongeval of overlijden van:
- de verzekerde, zijn levensgezel, een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, met inbegrip van de schoonmoeder en -vader,
- de persoon die met verzekerde samenwoont op dezelfde verblijfplaats en die onder zijn hoede staat of te zijnen laste valt,
- de verloofde,
b. onbeschikbaarheid ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de  persoon, gelast met de hoede van een minderjarig of gehandicapt kind van de verzekerde;
c. verplichte aanwezigheid van de verzekerde als:
- getuige of jurylid voor de rechtbank,
d. wanneer de verzekerde of een familielid tot in de 1ste graad wordt opgeroepen voor:
- de juridische handelingen van officiële organismen bij de adoptie van een kind;
- voor een dringende orgaantransplantatie (als donor of als ontvanger),
e. complicaties bij de zwangerschap van de verzekerde of een familielid tot in de 1ste graad, inbegrepen de voortijdige bevalling van minstens één maand vóór de normaal voorziene datum;

4. UITSLUITINGEN
a. Lichamelijke letsels ten gevolge van ongeval of ziekte waarvoor er bij het afsluiten van het verzekeringscontract een medische of paramedische behandeling was voorgeschreven door de behandelende arts.
b. Evolutieve aangeboren ziektes.
c. Chronische of vooraf bestaande ziekte van de verzekerde, tenzij geen enkele medische of paramedische behandeling nodig was tijdens de maand vóór de inschrijvingsdatum van de reis en er volgens de behandelende arts geen enkele tegenindicatie bestond Voor het uitvoeren van de reis.
d. Medische aandoeningen waarvoor op het ogenblik van de boeking reeds specifieke onderzoeken en/of behandelingen gepland waren (met uitzondering van routine-onderzoeken)
e. Ongevallen of stoornissen ten gevolge van:
1) het beoefenen van bergbeklimming, van jacht op groot wild, van speleologie en onderzees beoefende visvangst of gevechtssporten,
2) de deelname aan alle koersen, snelheidspogingen of -wedstrijden,
3) het beoefenen van sporten ten professionele titel of tegen betaling, inbegrepen de hieraan verbonden trainingen,
f. Mentale, nerveuze of emotionele aandoeningen, inbegrepen angsttoestanden, depressie, neurose of psychose, tenzij deze een (dag)hospitalisatie vergen.
g. Vrijwillige zwangerschapsonderbreking.
h, Insolvabiliteit van de verzekerde.
i. Vertraging door verkeersmoeilijkheden en andere gewone incidenten.
j. visa- en andere gelijkaardige kosten.
k. Overmacht: natuurrampen en bedreigingen voor de volksgezondheid.
De bovenvermelde uitsluitingen zijn niet alleen van toepassing op de verzekerde maar eveneens op de personen waarvan de medische toestand de oorzaak is van de aanvraag tot tussenkomst,
 
Blijven eveneens uitgesloten: alle aanvragen tot schadevergoeding op annulatieverzekeringen die later dan 5 dagen na reservering van de cursus werden uitgeschreven.
 
5. VASTSTELLING VAN DE VERGOEDING
De Vlaamse Vaarschool vergoedt aan de verzekerde:
1. Voor de reservaties bij annulering door de verzekerde tot 36u vóór de aanvang van de startdatum cursus: 100 % van het cursusbedrag. Er wordt eerst gekeken of de inschrijving kan verplaatst worden naar een andere cursus. Mocht dit niet mogelijk zijn krijgt de verzekerde ofwel een tegoedbon ter waarde van het betaalde cursusbedrag ofwel een terug storting van het cursusgeld (excl. de kosten voor de annulatieverzekering) op zijn rekening.
2. Voor de reservaties bij annulering door de verzekerde minder dan 36u vóór de aanvang van de startdatum van de cursus: 80% van het cursusbedrag. Er wordt eerst gekeken of de inschrijving kan verplaatst worden naar een andere cursus. Mocht dit niet mogelijk zijn krijgt de verzekerde ofwel een tegoedbon ter waarde van 80% van het betaalde cursusbedrag ofwel een terug storting van 80% van het cursusgeld (excl. de kosten voor de annulatieverzekering) op zijn rekening.
De tussenkomst zal in geen geval het voorziene verzekerd bedrag, zoals vermeld in het cursuscontract, overschrijden. Ze zal altijd berekend worden op basis van de hierboven beschreven annuleringskosten.
 
6. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE
De verzekerde zal de volgende verplichtingen naleven:
a. Hij zal meteen na de gebeurtenis die de annulering van de cursus  veroorzaakt, de Vlaamse Vaarschool op de hoogte brengen per telefoon en per mail.
b. zich schikken naar de instructies van Vlaamse Vaarschool en haar alle inlichtingen en/of documenten bezorgen die zij noodzakelijk of nuttig acht.
 
B. ONDERBREKING CURCUS
1. DEFINITIES
Zie onder A. 1, van de verzekering "Annuleringskosten".

2. VERZEKERD BEDRAG
De annuleringsverzekering dekt maximaal de totale kostprijs van de cursus vermeld in de inschrijvingsbevestiging verminderd met de kosten van de annulatieverzekering zelf.

3. WAARBORG
De waarborg heeft als voorwerp de vergoeding van de verloren cursusdagen indien de verzekerde wegens één van de hierna volgende redenen zijn cursus voortijdig diende te onderbreken:
a. ziekte, ongeval of overlijden van:
- de verzekerde, zijn levensgezel, een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, met inbegrip van de schoonmoeder en -vader,
- de persoon die met verzekerde samenwoont op dezelfde verblijfplaats en die onder zijn hoede staat of te zijnen laste valt,
- de officiële verloofde,
b. onbeschikbaarheid ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, gelast met de hoede van een minderjarig of gehandicapt kind van de verzekerde;
d. verplichte aanwezigheid van de verzekerde als:
- getuige of jurylid voor de rechtbank,
d. wanneer de verzekerde of een familielid tot in de 1ste graad wordt opgeroepen voor:
- de juridische handelingen van officiële organismen bij de adoptie van een kind;
- voor een dringende orgaantransplantatie (als donor of als ontvanger),
e. complicaties bij de zwangerschap van de verzekerde of een familielid tot in de 1ste graad, inbegrepen de voortijdige bevalling van minstens één maand vóór de normaal voorziene datum;
 
4. UITSLUITINGEN
a. Lichamelijke letsels ten gevolge van ongeval of ziekte waarvoor er bij het afsluiten van het verzekeringscontract een medische of paramedische behandeling was voorgeschreven door de behandelende arts.
b. Evolutieve aangeboren ziektes.
c. Chronische of vooraf bestaande ziekte van de verzekerde, tenzij geen enkele medische of paramedische behandeling nodig was tijdens de maand vóór de inschrijvingsdatum van de reis en er volgens de behandelende arts geen enkele tegenindicatie bestond Voor het uitvoeren van de reis.
d. Medische aandoeningen waarvoor op het ogenblik van de boeking reeds specifieke onderzoeken en/of behandelingen gepland waren (met uitzondering van routine-onderzoeken)
e. Ongevallen of stoornissen ten gevolge van:
1) het beoefenen van bergbeklimming, van jacht op groot wild, van speleologie en onderzees beoefende visvangst of gevechtssporten,
2) de deelname aan alle koersen, snelheidspogingen of -wedstrijden,
3) het beoefenen van sporten ten professionele titel of tegen betaling, inbegrepen de hieraan verbonden trainingen,
f. Mentale, nerveuze of emotionele aandoeningen, inbegrepen angsttoestanden, depressie, neurose of psychose, tenzij deze een (dag)hospitalisatie vergen.
g. Vrijwillige zwangerschapsonderbreking.
h, Insolvabiliteit van de verzekerde.
i. Vertraging door verkeersmoeilijkheden en andere gewone incidenten.
j. visa- en andere gelijkaardige kosten.
k. Overmacht: natuurrampen en bedreigingen voor de volksgezondheid.
De bovenvermelde uitsluitingen zijn niet alleen van toepassing op de verzekerde maar eveneens op de personen waarvan de medische toestand de oorzaak is van de aanvraag tot tussenkomst,
 
5. VASTSTELLING VAN DE VERGOEDING
De Vlaamse Vaarschool vergoedt:
het niet te recupereren gedeelte van de betaalde cursusbedrag à rato van het aantal niet genoten cursusdagen, te rekenen vanaf de dag na de onderbreking van de cursus. Er worden geen halve dagen vergoedt.
Voor de schadevergoeding heeft de verzekerde de keuze tussen:
- ofwel de onmiddellijke vergoeding van de niet genoten cursusdagen,
- ofwel een waardebon t.w.v. het aantal niet genoten cursusdagen, geldig voor één jaar op een volgende cursus bij de Vlaamse Vaarschool.
 
6. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE
De verzekerde zal de volgende verplichtingen naleven:
a. onmiddellijk De Vlaamse Vaarschool inlichten en haar een schriftelijke aangifte sturen binnen de 48u vanaf het ogenblik dat verzekerde daartoe de mogelijkheid heeft,
b. zich schikken naar de instructies van De Vlaamse Vaarschool en haar alle inlichtingen en/of documenten bezorgen die zij noodzakelijk of nuttig acht,
Vraag hier jouw gratis lessen aan over het algemeen stuurbrevet